เข้าสู่ระบบ
ค้นหาจากชื่อบทความ
ผลการค้นหา : ค้นพบผลลัพธ์ 533 รายการ
ชื่อเรื่อง ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการทำงานและความจงรักภักดีต่อองค์กร กรณีศึกษา : พนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ นาง เพ็ญนภา โสตะจินดา 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตในร้าน HAPPY SHOP นาง รุจเรศ แสงข่อง 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ นางสาว กชกร นาทันลิ 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเงินที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีลำปาง นางสาว อัจฉรา มณีนพรัตน์สุดา 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ปัจจัยในการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้า ธนาคารออมสิน สาขาสวี จังหวัดชุมพร " The Factor in Purchasing Savings Lottery of the Government Savings Bank, of the customers, in Sawee Branch in Chumporn Province” นาง ธนัชชา แก่นทอง 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษัทในกลุ่มอินทัชที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาย พงษ์นรินทร์ ทองพิฑูรรัตน์ 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน กรณีศึกษา : ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร ค่าเงินบาทต่อปอนด์สเตอร์ลิง และค่าเงินบาทต่อเยน นางสาว สรชา เรืองป่านแก้ว 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ นางสาว ชลลดา พันธุ์โนเรศ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

พฤติกรรมการใช้บริการกับความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการ ธนาคารออมสิน สาขาปากพะยูน จังหวัดพัทลุง นาย เสกสันติ์ สันตอาจหาญปรีชา 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

กลยุทธ์การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ ด้านเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นาง พรพิมล ใจซื่อดี 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาความพึงพอใจและปัญหาในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง กลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวาย ในสังกัดธนาคารออมสินภาค 7 นางสาว ภมรี สอนจ้าน 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตลำพูน นางสาว วิชชุดา เทียนสว่าง 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการรถเคลื่อนที่ของธนาคารออมสิน สาขาควนขนุน จังหวัดพัทลุง นาง กัญญาภัค สันตอาจหาญปรีชา 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการใช้บริการกับความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตะโหมด จังหวัดพัทลุง The relationship between the service behavior and the satisfaction towards the customer banking service selection of the Siam Commercial Bank in Tamot branch at Phtthalung province. นาง รมิตา ชูขำ 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน ตามการรับรู้ของลูกค้า ในเขตจังหวัดพัทลุง นาง ธาราทิพย์ สิทธยางกูร 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค กรณีศึกษา : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นาง เยาวลักษณ์ จันทรวิภาค 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสิน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นางสาว อรวรรณ ศิริสำราญ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระ สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการตำรวจของธนาคารออมสินเขตเชียงราย นางสาว ปิยะมาศ หน่อนาค 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่ากองทุนรวมตราสารหนี้ นาง พิมลณัฏฐ์ สามารถมงคล 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการระบบ MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Factors affecting the decision to apply for MYMO system of Government saving Bank Nongpok branches ,Roi-et Province นาง วราภรณ์ สระบัว 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อปริมาณหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ (Economic factors affecting the amount of debt that did not cause revenue.) ของธนาคารออมสินภาค 3 นาย สานิตย์ ทองเย็น 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ

แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นาย วิทยา ใจบาน 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นางสาว จารุวรรณ ปิยสิทธิคุณ 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

สาเหตุของปัญหาในการประยุกต์ใช้แนวคิดอาจายล์เพื่อการจัดการระบบการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่น นาย พีระจิตต์ เขียวเล็ก 20-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง นาย พนา เพชรกาฬ 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากับกลุ่มธุรกิจธนาคารในการบริการ “บริหารคลังแบบพิมพ์และขนส่ง” กรณีศึกษา บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นาย สมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ 23-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัดเชียงราย นาง วริศรา พิทยาโยภาส 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค นาย นัสตพล สว่างเถื่อน 12-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาระงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในสังกัดธนาคารออมสินภาค 5 นาย ภูวพันธุ์ โพธิ์ทอง 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อบานประตูไม้ของลูกค้าในกลุ่มบริษัทในเครือศุภสาร ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี นางสาว กนกกาญจน์ ศุภสาร 20-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการโมบายแบ๊งกิ้ง (MyMo) ของธนาคารออมสินสาขาละงู จังหวัดสตูล นางสาว เมตตา พลเพชร 20-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อการให้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน นาย วิสา บรรเลงสวรรค์ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการด้านสินเชื่อของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด The decision factors of the loan service customers by Government Saving Bank Phon-tong branch , Roi-et Province นางสาว กัญจน์ญานิศา จันทรวารี 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) นางสาว พิมศิริ เต็มเปี่ยม 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นางสาว นันทานิตย์ กันยะมูล 13-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินของประชาชนในอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด Factors Affects to Decision Making Options Behavior in the use of people loan project of Government Saving Bank of people in Kasetvisai District, Roi-Et Province. นางสาว ธนัชพร ชนะบุญ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นางสาว สิร์ดาภัทร หิรัญวัฒนะ 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวกับธนาคารออมสิน สาขาบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาว สมฤดี ศิริยิ่งเจริญ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสินสาขาลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาว จินตนา รัตนโชติ 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกลงทุนในสลากออมสิน ของธนาคารออมสิน - กรณีศึกษา สาขาสำนักพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร นางสาว ฐิติรัตน์ พลพิภพ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนแก้ว 13-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง นาง วิชุตา วชิรโสภาไพฑูรย์ 13-Dec-2015 +บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาง เฉลิมศรี มณีกาศ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ความมีประสิทธิภาพของกลุ่มธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) นางสาว เพ็ญวดี กลั่นสุข 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ

พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด Behavior and Marketing-Mix Factors that Affect to the Customers in Using the Service of Government Savings Bank Ksetwisai Branch, Roi-Et Province นาง บุษบา สุวรรณวงศ์ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ นางสาว ณัฐิยา รัตนะรัต 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ

พฤติกรรม ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการ ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด Behavior Expectations and Perception of Service Quality of Customer of the Government Savings Bank, Phone Thong Branch, Roi-et Province นาง อฌิรมย์ วงศ์เวไนย 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) นาง วิภาศรี มณีพงษ์ 13-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินอัตโนมัติ ของธนาคารออมสิน สาขาอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง นาย ณัฐติพงษ์ ขันพล 23-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นาง ฤทัยรัตน์ แก้วกลัด 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ความเข้าใจการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นาย อนุกูล แก้วกำเนิด 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีลต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารออมสิน นางสาว ธฤติมา เนติมานนท์ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณหนี้ค้างชำระ ตามหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญของธนาคารออมสิน นาง สุริยาภรณ์ อาภัสระวิโรจน์ 13-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท กนกรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด นาย อัครินทร์ ขจรฤกษ์ 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นาง อันธิกา อินทร์จันทร์ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการทำงานกับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง นาย โชติวิทย์ ศาสตร์ส่องวิทย์ 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อยอดเงินฝากของธนาคารออมสิน นาง รัชนีกร ศรีจันทร์ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรกับความสุขในองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมบัญชีกลางในพื้นที่เขต 6 นางสาว สุเนตรา เศวตไพบูลย์กิจ 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในเขตพื้นที่จังหวัดตาก นางสาว นิตยา อินต๊ะน่าน 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบัตร GSB VISA DEBIT, VISA DEBIT Smart Care, VISA DEBIT Smart Life ของธนาคารออมสินสาขาละงู จังหวัดสตูล นางสาว พัชรี สุวรรณชาตรี 11-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อยูโร นาย ภาสกร ไหมซ้อน 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาสาธุประดิษฐ์ นาย ณัฏฐพล ยิ้มแย้ม 23-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการเงินผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสินสาขาธาตุพนม นางสาว นันทพร พรมมา 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ของธนาคารออมสินสาขาคำตากล้า นาย กิตติพัฒน์ มงคลสวัสดิ์ 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อประชาชนสุขใจของลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสิน สาขาหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Factors Affecting Consumer’s Decision on the Usage of Credit Service of Government Savings Bank Nong Phok Branch Roi Et Province นาง วราภรณ์ อุปริวงศ์ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อรถยนต์มือสองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาว รักษ์ษวรรณ ทรัพย์พึ่ง 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดการแพทย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (BDMS) และบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) นางสาว ปรารถนา สุวรรณ 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยการกำหนดการออมระยะยาว กรณีศึกษาสลากออมสินพิเศษ นาง กสิณา อินทรกุล 13-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ภาพลักษณ์ของธนาคารและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่ใช้บริการของธนาคารออมสิน สาขาลำไทร นางสาว วิภาวดี กิจถาวร 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน นางสาว กรรณิการ์ แพต่าย 13-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตราชบุรี นางสาว สุนีรัตน์ พึ่งวิริยะ 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนบริษัททำงานของพนักงานฝ่ายผลิตหรือฝ่ายปฏิบัติการ ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นางสาว วิจิตรา ฉิมพาลี 20-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้าในประเทศไทย นาย กิตติวัฒน์ โกมลแผ้ว 20-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารออมสิน จังหวัดราชบุรี นางสาว วารยา นุยา 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของพนักงานธนาคารออมสินที่ร่วมงานกับหน่วยงานธนาคารโรงเรียน กับผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียน นาย ตะวัน เศิกสงบ 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารออมสิน นาย ณัฐ ศรีวรานันท์ 20-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจของคนในชุมชนที่มีต่อการจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นางสาว ชุติมา ยงเกียรติพานิช 20-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ความผูกพันของพนักงานต่อธนาคารออมสิน ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานใหญ่ นางสาว วรรณวลัย ศิริยศ 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ นางสาว เพชรน้ำหนึ่ง ปริกสุวรรณ 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จากธนาคารออมสินสาขารัษฎา จ.ตรัง นาง เนตรนภา ผาติชล 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาย กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ (กลุ่มข้าราชการครู) กรณีศึกษาสำนักพหลโยธิน ธนาคารออมสิน นาย ธีรเจต รุ่งเรืองอยู่เย็น 13-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาย รัตนอัมพร ยนต์ศิริ 13-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นางสาว มัชฌิมา มัฆวาล 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ

การจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สินเชื่อธนาคารประชาชน กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสาขาคลองเตย นางสาว อรสุรัศมิ์ นารีรักษ์ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ความมีประสิทธิภาพของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) นาย พีรชาติ กุยรัตน์ 12-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการหอพักในเขตพื้นที่ประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นางสาว ณัฐกฤตา ผ่องโสภา 20-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 นาย ปฏิญญา เมืองอินทร์ 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลทำให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปตัดสินใจเข้าทำงาน ในโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2558 (The motivating factors and hygiene factors affecting the decision to work in a private hospital of general practitioners in Central and Eastern of Thailand 2015) นางสาว รุจิรา เทียบเทียม 20-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPLs ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Factors Affecting Non-Performance Loans : (NPLs) of Krungthai Bank นางสาว ธิดารัตน์ พลวารินทร์ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ นางสาว พรรณี เข็มเพ็ชร 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวของธนาคารออมสิน นางสาว จุฑารัตน์ จุลวัฒน์ 13-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (MyMo) ของกลุ่มลูกค้าธนาคารออมสินภาค 1 นางสาว พิมลดา ฐานิตสรณ์ 20-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ของราคาทองคำแท่งในประเทศไทย นาง เชาวรี เวียงธรรม 03-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการใช้บริการเงินฝาก ของลูกค้า ธนาคารออมสินสาขาบางแค กรุงเทพมหานคร นาง จันทนา พุทธชัยยงค์ 15-Jan-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ นาง ตรึงฤดี ม้าเฉี่ยว 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ย ของธนาคารออมสิน นางสาว กนกวรรณ โควาเกียรตินันท์ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกและความภักดีของลูกค้าผู้บริโภคทั่วไป และลูกค้าประเภทร้านค้าโชว์ห่วย / ร้านค้าปลีก : กรณีศึกษา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดชลบุรี นางสาว ศิณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์  23-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด นาย กฤษฎา เหมโส 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินที่ทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Factors that influence happiness in the Government Saving Bank employee who works in Ayutthaya นาย ณัฏฐ์ปวิช กิตติวิริยะ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า นางสาว นันทิยา มะโนสอน 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ทัศนคติและความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินที่ปฏิบัติงานสาขาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาว อรชุมา อร่ามเรือง 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการสมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์คู่กับบัญชีเผื่อเรียกของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก A study on behavior and factors affecting the opening electronic cards with saving accounts of Government Saving Bank, Damnoen Saduak branch. นางสาว ภัทรียา อัครวิจิตร 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรศาสตร์ พฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริการผลิตภัณฑ์ MyMo by GSB ธนาคารออมสิน นางสาว เกษศิรินทร์ อินทร์โท่โล่ 23-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิต KTC-GSB ในเขตจังหวัดพัทลุง นาง พิทยาภรณ์ ทุมเพ็ญ 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นางสาว ปิยพร กระบวนแสง 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาด้านความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจทางการตลาดของลูกค้าที่มีต่อ Internet banking และ Mobile Banking ของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาว ปุณยนุช ประสพธรรม 23-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบในตลาด Texas นาง วราภรณ์ ศาลกลาง 16-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บัตรเครดิตKTC นางสาว สิริลักษณ์ มงคลลาภ 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการปฎิบัติงานกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของธนาคารออมสิน นาง กัญญ์วรา โยธารักษ์ 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดพัทลุง นาง สุณี ยศชู 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม นาง มณิสรา ยงวานิชจิต 20-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการสมัครใช้บริการระบบ MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาอุ้มผาง จังหวัดตาก นางสาว เพียงเพ็ญ ปวนซุ้ย 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นางสาว นนทิชา จั่นทอง 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจธนาคาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาว จิรัญรส จุลกวัฒน์ 11-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจและพฤติกรรมของลูกค้าต่อการบริการ ของธนาคารออมสินสาขาพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี นาย วินัย โพธิ์ดิษฐ์ศิริ 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการต่อองค์กรการบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นาย ภูริทัต บุญสูง 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการให้สินเชื่อกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไปของธนาคารออมสิน นาย รวี วงศ์เนียม 02-Dec-2015 +บทคัดย่อ

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มพนักงานรุ่นเก่า (Baby Boomer) และกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ (Generation Y) นางสาว ชนนิกานต์ บุญเพ็ง 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยการตลาดที่สัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการบัตรวีซ่าเดบิตสมาร์ทไลฟ์ - กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ นางสาว ปัทมาวดี ยิ้มแย้ม 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

การรับรู้บรรยากาศองค์กรกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน สังกัดส่วนกลาง นาย ณัฐนันท์ บำรุงทรัพย์ 21-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยส่วนประสมการค้าปลีกและพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทรังนกของผู้บริโภค กรณีศึกษา Tops Market ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาว นิภาภัทร เดชวุฒิศักดิ์ 23-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ทางการตลาด ของผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำอัดลมรสโคล่า ตราสินค้าบิ๊กโคล่า กับร้านค้าปลีก Jiffy Supermarket ศึกษาเฉพาะกรณี สาขาคริสตัล ปาร์คชัยพฤกษ์ นางสาว วริษฐา วาทหงษ์ 23-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดปทุมธานี นางสาว ภัทรียา ภูวประดิษฐ์ชัย 17-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการของการใช้บริการเรือโดยสาร: กรณีศึกษา MV.BIG SISTA (Strategic Service Marketing mix of the Ferry Ship service: A Case Study of the MV.BIG SISTA) นาง นภสร พลแสน 23-Dec-2015 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ นางสาว รัตนา แก้วเกตุ 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

การทุจริตภายในองค์กรอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง กรณีศึกษา บริษัท ทรีเทคฟู้ดส์ จำกัด นางสาว สุรีย์ นันตติกูล 06-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ทัศนคติของพนักงาน ลูกจ้างธนาคารออมสินที่มีต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ นาย ธน คณาวงษ์ 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของหุ้นปันผลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาย ธีระ กาวินคำ 30-Apr-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรกับความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นางสาว นางสาวนิภาพร ฤทธิ์วานิช 06-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี นาง เกณรา ณ ถลาง 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยวของโรงเรียนเยาววิทย์ อ.กะปง จ.พังงา นางสาว กัญญาภัค บุญแก้ว 06-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง นาย นายธกรกฤษ ออมศิริ 06-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) นางสาว พชรอร ดังก้อง 03-May-2016 +บทคัดย่อ

การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและความพึงพอใจต่อการให้บริการอุปกรณ์การเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 นางสาว วรัญญา วงศ์กาญจนฉัตร 06-May-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชีของธนาคารออมสิน นางสาว เกตุสุดา อิ่นแก้ว 30-Apr-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาข้าวเปลือก นางสาว สุจิตรา รักวรนิต 09-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านสวัสดิการของพนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ นาย กิตติพงษ์ รัตนา 03-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย กรณี ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ นาย วัฒนพล ลีลาวิไลลักษณ์ 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET50เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET50 โดยนำมาประยุกต์วิเคราะห์ใช้เป็นประโยชน์ต่อธนาคารออมสิน นางสาว ปัทมาภรณ์ เหล่านิยมไทย 30-Apr-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน นาย ณัฐดนัย วายุภาท 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (Internet Banking) ของธนาคารออมสิน นาง สุทิศา สมบูรณ์เหลือ 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

องค์ประกอบของความสุขที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้างในสังกัดธนาคารออมสินเขตกระบี่ นางสาว ภริดา น้อยดำ 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ABC นาย มงคล พิทักษ์ด่านธรรม 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของพนักงาน ที่มีผลต่อการบริหารองค์การ ตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสาขา ในสังกัดธนาคารออมสินภาค 1 นาย คมกริช โกวิท 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดทำบัญชีของกองทุนหมู่บ้านในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นาย นคร สุวรรณกาศ 05-May-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางสาว เตือนใจ ลงลายชาติ 17-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ นางสาว เบญจพร ปู่เกตุแก้ว 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในหน่วยงานธนาคารออมสิน นาง นภาพร จินดาลัทธ 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ นางสาว กิ่งกานต์ จอมชัยแสงนภา 06-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย นางสาว ขนิษฐาพร ราชขันธ์ 30-Apr-2016 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนงานตรวจสอบภายใน ของส่วนตรวจสอบข้อมูลและธุรกรรมต้องสงสัย ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานตรวจสอบภายใน ธนาคารออมสิน นางสาว อมรรัตน์ อโศกะวัฒนะ 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี หางดง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาว ชนาภา สิทธิกุล 05-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

วัฒนธรรมในองค์กรมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน เขตกระบี นางสาว วนิดา พิศุทธิศักดิ์ 08-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานออมสินในสังกัดภาค14 นางสาว อุมาพร ไล้เลิศ 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณเงินลงทุนสุทธิของธนาคารออมสิน นาย ธรรมจักร์ จูเมา 09-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นางสาว จันธิรา เชียงแขก 30-Apr-2016 +บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขากระทุ่มแบน นาย ไกรยสิทธิ์ สมบุญ 09-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย นาย เจษฎา สาคร 09-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) นาง สายพิณ เครืออยู่ 14-May-2016 +บทคัดย่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการรับบริการคลินิกความงามในจังหวัดเชียงราย นางสาว แพทย์หญิงทรงพร เสนากูล 06-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) นางสาว ภัคจิรา เรือนหลวง 30-Apr-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารออมสิน นางสาว สรียา ศรีสุรีย์ไพศาล 03-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ความแตกต่างของทัศนคติและพฤติกรรมระหว่างการซื้อสลากออมสินและสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้บริโภคในเขตประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาว รติกร ศิริพฤกษ์พงษ์ 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

สาเหตุหนี้ค้างชำระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ นางสาว สมพร นิสกุล 08-May-2016 +บทคัดย่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความสุขของพนักงานธนาคารออมสิน เขตชุมพร 2 นางสาว ปัญญวี บัวทอง 04-May-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือของ ธนาคารออมสิน เขตปทุมธานี 2 นางสาว เขมจิรา บุญชู 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล นาย อรรถพล เหลืองทอง 04-May-2016 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ นางสาว วรลักษณ์ วงษ์กรด 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรที่มีต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาว เบญจวรรณ ลัมพาภิวัฒน์ 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นางสาว พรรณทิวา คำศรี 08-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BDMS) นาง สิริรัตน์ ตราชูกุล 09-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน ธนาคารออมสินเขตราชบุรี นางสาว นภาพร ทองอินทร์ 06-May-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเคหะของลูกค้าธนาคารออมสิน ในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นางสาว ศุภลักษณ์ เภาโบรมย์ 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

The Study of Economic Factors Affecting the Price of Security of Bumrungrad International Hospital (Public) Company Limited ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำกัด (มหาชน) นางสาว มนสินี ปุจฉาการ 09-May-2016 +บทคัดย่อ

อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงกองทุนรวมหุ้นระยะยาว นางสาว อัญชลีช์ พูลเงิน 03-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจการเงิน นาย นายปองพล วงศ์วัชรานนท์ 14-May-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนสินเชื่อภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อผู้ประกอบการ Micro Enterpreneurs นาง พรจรินทร์ เสือทอง 03-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับความพึงพอใจต่อบริการการกู้เงิน โดยใช้กรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้ำประกัน กรณีศึกษา : ธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน นาง สิตานัน เตียวตระกูล 09-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

“ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินในสังกัดธนาคารออมสินเขตกระบี่” นางสาว วิภาวรรณ เอ่งฉ้วน 08-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ของธนาคารออมสินสาขาตาก นางสาว วิมลวรรณ จันทร์เหนือ 14-May-2016 +บทคัดย่อ

การศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน ธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาว ประภาพร ป้องศรี 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการนำส่งเงินสะสมของสมาชิก กอช. ผ่านธนาคารออมสินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นางสาว ฐิตินันท์ จันทน์ต้น 04-May-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สาขาคลองเตย นางสาว อรสุรัศมิ์ นารีรักษ์ 04-May-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจไทยที่มีผลกระทบต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นาง อารมย์ โกวิชัย 09-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาตลาดพาเจริญ นาย นนทกร ธรรมสนธิเจริญ 14-May-2016 +บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยที่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจพลังงาน กรณีศึกษา บมจ. บางจากปิโตรเลียม บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) บมจ. ปตท และ บมจ. ไทยออยล์ นางสาว นางสาวมนสิชา กลิ่นพยอม 14-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันต่อดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ นางสาว รัตน์ติกาล สมบุญสา 14-May-2016 +บทคัดย่อ

การลดของเสียในกระบวนการผลิตสิ้นส่วนอะไหล่ กรณีศึกษา บริษัท สโนว์เทค จำกัด นาย นายชูชาติ นรมัตถ์ 06-May-2016 +บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขยายตัวของสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน - กรณีศึกษา ประชากรในเขตจังหวัดกำแพงเพชร นาย เอกณรงค์ จิตงามพงศ์ 14-May-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อปอนด์สเตอร์ลิง นางสาว รตนวรรณ รื่นสุคนธ์ 14-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางพารา นางสาว สุพิชชา บัวแย้ม 14-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ความสำคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการระบบ MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีกำแพงเพชร นางสาว น้ำผึ้ง ฉิมสุข 09-May-2016 +บทคัดย่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตและพฤติกรรมการบริโภคบัตรเดบิตธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาถนนราษฎร์อุทิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาว อิสริยา ห้วยนุ้ย 02-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

สาเหตุหนี้ค้างชำระของผู้ใช้บริการสินเชื่อธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี แจ้งวัฒนะ นาย พีระพงษ์ สีทิม 04-May-2016 +บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยสภาวะสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) นาง จตุรพร อุดนันท์ 14-May-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น MYMO by GSB ของธนาคารออมสิน นางสาว กรกช ปานลักษณ์ 09-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณสินเชื่อรายย่อยของธนาคารพาณิชย์ นาง สไบทิพย์ ทิศพ่วน 03-May-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกลงทุนในสลากออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาถนนราษฎร์อุทิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นาง ณัฏฐกันย์ วัฒนาภิรติกุล 09-May-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นางสาว กัลยา ฐิตยารักษ์ 26-May-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นางสาว ลภัสกร ปัทมามาลย์ 25-May-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของประชากรในกรุงเทพมหานคร นางสาว จริยา พวงพลอย 18-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินกู้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินสาขาบางใหญ่ นางสาว สุรัช แสนสมเรือน 14-May-2016 +บทคัดย่อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในจังหวัดนครศรีธรรมราช นาย รชตะ ลิ่มสกุล 08-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นางสาว มินตรา ใหม่วงษ์ 14-May-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย นางสาว วัชรีวรรณ ปักเขตานัง 09-May-2016 +บทคัดย่อ

การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสลากออมสินพิเศษของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตห้วยขวาง นางสาว ธัญญ์นภัส คงแก้ว 04-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินหยวน นางสาว วรรณนิภา เจริญวัย 09-May-2016 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดกระบี่ นาง จิราภา ชีพวรรณ 09-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตกระบี่ นางสาว รัตนาพร พานิชนิตินนท์ 09-May-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ปตท. ,บริษัท ปตท.สผ. ,บริษัท บ้านปู ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาย ดำหลิ ตันเยี่ยน 21-May-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี นาย พชยรัฐ มีลาภ 09-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

การเปรียบเทียบพฤติกรรมและทัศนคติต่อปัจจัยทางการตลาดในการซื้ออาหารเสริมของกลุ่มวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ตอนต้น วัยกลางคน และผู้สูงอายุ นางสาว อรอัจจิมา ประวัติเจริญฉัตร 12-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจการออมเงินแบบ CSR (Corporate Social Responsibility) ประเภทออมเงินออมธรรมของธนาคารออมสิน นาง วรณัน ตันสกุล 12-May-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET100 นาย จักรพันธ์ ธีรพงศ์สกล 10-Aug-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานปฏิบัติการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดชุมพร นาง เขมิกา ธีระพันธ์ 02-Aug-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อ ราคาหลักทรัพย์ บริษัท โรงพยาบาล วิภาวดี จำกัด(มหาชน) นาย สรพงษ์ วัฒนาชูศักดิ์ 09-Aug-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยด้านสินเชื่อที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย นางสาว ชนัตถา พานิชลือชาชัย 09-Aug-2016 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ MLR ของธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีผู้ติดตามสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด 5 อันดับแรก นางสาว พรพรรณ อุตมา 10-Aug-2016 +บทคัดย่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการออมของพนักงานออมสินเขตมีนบุรี นางสาว มนภัทร สุตะคาน 10-Aug-2016 +บทคัดย่อ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย นาย อนุวัฒน์ เนื้อทอง 10-Aug-2016 +บทคัดย่อ

การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามระดับความสำคัญด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด กรณีศึกษา : โรงแรม ชัยพูนอินน์ พัทยา นางสาว สุจิตรา ศรีศิริสกุลชัย 10-Sep-2016 +บทคัดย่อ | Download File

พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมอง นางสาว ชุติพร วงค์กา 10-Sep-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสิน นาง ภัทรพร แจ้งอรัญญิก 17-Aug-2016 +บทคัดย่อ

พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยทางการตลาด และความพึงพอใจในการเลือกซื้อหนังสือเรียนระดับอาชีวศึกษา กรณีศึกษาบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด นางสาว วิลาวัลย์ แสนวงค์คำ 19-Sep-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการสินเชื่อของผู้บริโภคโครงการธนาคารประชาชน กรณีศึกษา : ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาว พัชรี พุ่มโรจน์ 05-Jan-2017 +บทคัดย่อ | Download File

การบริหารส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ นางสาว ธัญวรัตน์ เรืองเจริญ 16-Sep-2016 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐกับธนาคารออมสิน นางสาว มณฑิรา ชัยเรือง 29-Jan-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาดอนเมือง นางสาว สุชีรา แสงสว่าง 29-Jan-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ (PROMPT PAY) ของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ นาย ณัฐพล บำเพ็ญชอบ 31-Jan-2017 +บทคัดย่อ

การศึกษาเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้ามาทำธุระกรรมของกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น นาย กิตติเดช ชินวงศ์ 31-Jan-2017 +บทคัดย่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการใช้บริการและความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดในกลุ่มลูกค้าที่ใช้ MY MO ของธนาคารออมสิน นางสาว จุฑามาศ ธรรมโม 31-Jan-2017 +บทคัดย่อ | Download File

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สังกัดเขตกระบี่ จังหวัดกระบี่ นางสาว เฑียรมณี สิริสงวนศักดิ์ 31-Jan-2017 +บทคัดย่อ | Download File

พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารออมสินต่อปัจจัยที่เลือกใช้บริการเครื่องบริการอัตโนมัติของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี สำโรง 2 นางสาว พณัญญา โพธิ์ตั้งธรรม 31-Jan-2017 +บทคัดย่อ

การศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบการให้บริการกับความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ AIS Shop สาขาแฟชั่นไอน์แลนด์ นาย ถิรายุ แสงทอง 09-Apr-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมโชกุน นางสาว จิรวรรณ แซ่หลิว 28-Feb-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด นาย กติกา ณ พิกุล 28-Feb-2017 +บทคัดย่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับเบี้ยประกันภัยรับ นางสาว ปัตติญา เชื้อเพชร์ 16-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

แรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานปฏิบัติการระดับ 4-7 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ นางสาว จันทร์นภา จิตรชัยวรพันธ์ 10-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

คุณภาพชีวิต และความพึงพอใจในด้านสวัสดิการ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ นางสาว ชญาฎา กนกพันธ์วณิช 19-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI INDEX) นาง รุจมาศ ชีวะเกตุ 16-May-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางพารา นางสาว ชญาภา ตั้งเกษรศิริ 16-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อยชั้นดี (MRR) ของธนาคารออมสิน นาง รัตนธร ดีปินตา 16-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาง อารีรัตน์ ใจฉลาด 16-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน นางสาว ภาวิณี ฉันทวัชร 16-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน นางสาว มนัสนันท์ กาญจนสิน 16-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน(NAV) ของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว (B-LTF) นาย ศุภกร ล่ามกิจจา 16-May-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ นาย ณัฐวุฒิ วงษ์วานิช 16-May-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท ไออาร์ พีซี จำกัด (มหาชน) นางสาว ปฐมาพร วรากุลบุญพรัตน์ 16-May-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 นาง ชมพูนุท เดชศร 16-May-2017 +บทคัดย่อ

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตราชบุรี นางสาว วิชญา ผลกานนท์ 17-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการใช้จ่ายบัตรเครดิต นาง วัฒนีย์ ว่องปัญจเลิศ 16-May-2017 +บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ JAS ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง APT (Arbitrage Pricing Theory) นางสาว วิลิปดา พานิชสมบัติ 16-May-2017 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน เขตราชบุรี นางสาว กรรณิการ์ เจริญทรัพย์ 10-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นาย ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ 19-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารพาณิชย์ นาย บุญนาค นามใคร่นุ่น 16-May-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2 นางสาว ลัลน์ณภัทร ทองกร 17-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางการเศรษฐกิจและการเงินที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง นาย ณพล เด็ดแก้ว 16-May-2017 +บทคัดย่อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สังกัดเขตพระนครศรีอยุธยา นางสาว วรัญยา เรืองยุบล 17-May-2017 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินที่มีต่อการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บเพจของฝ่ายบริหารการขายธุรกิจลูกค้าบุคคลบนระบบอินทราเน็ตของธนาคารออมสิน นาย กฤษณ์ เจริญกุศล 17-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในเขตชลบุรี 2 นางสาว อรวรรณ มากสังข์ 10-May-2017 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารออมสินภาค 4 ที่มีต่อการใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของธนาคารออมสิน นาง ฤชุตา กังอนันต์กาญจน 22-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินภาค 8 ต่อสวัสดิการของธนาคาร นางสาว หทัยพร งามมงคลชัย 19-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย นางสาว อรวรรณ แมนสืบชาติ 16-May-2017 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานที่มีผลต่อความผูกพันกับธนาคารออมสินกรณีศึกษา : พนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล นางสาว นวลพรรณ ยมนา 18-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์กร ของพนักงานในสังกัดธนาคารออมสินเขตชลบุรี 3 นาย ธีรวิทย์ สังขนันท์ 17-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน เขตอุดร 1 นางสาว เพชรพัชรา วงศ์ศรี 17-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจระบบสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน จากมุมมองลูกค้า SF CINEMA CITY โรบินสันตรัง นางสาว ศุภรานันท์ ไชยนิตย์ 10-May-2017 +บทคัดย่อ

อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารออมสินในจังหวัดเพชรบุรี นางสาว นันทวรรณ พวงทอง 10-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักธุรกิจกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) นาง จีราพร แจ่มปัญญา 18-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความผูกพันต่อองค์กรพนักงานธนาคารออมสินเขตสระบุรี นางสาว สุนิสา รุ่งเรือง 17-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษาพนักงานบริษัท ก ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง นาย สุรศักดิ์ อุดมวิวัฒน์ 18-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการให้บริการของคลังพัสดุธนาคารออมสิน ซอยลาดพร้าว 99 นาย วาทิศ ชะลิโต 19-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

คุณภาพชีวิตการทำงานในองค์กรกับการลาออกก่อนเกษียณอายุของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 16-18 นาง ปิยาภรณ์ ประทุมสังข์ 10-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความขัดแย้งในองค์การของผู้บริหารระดับต้น กรณีศึกษา : บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่ง นางสาว โสภี แซ่ตั้ง 17-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างในสังกัดธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี นาง ชุติมา ชูจันทร์ 10-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดเพชรบุรี นางสาว ศรินดา เที่ยงธรรม 17-May-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน นางสาว สุพรรณิการ์ เพชรอำไพ 16-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อการลาออกของ พนักงานระดับปฏิบัติการ ฝ่ายการโดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นางสาว ธนานุช ลีรัตนชัย 19-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานธนาคารออมสิน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นางสาว เบญจมาภรณ์ ปันต๊ะ 17-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์แห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ นางสาว วราภรณ์ ใจอารีหาญ 10-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในที่ทำงานกับความพึงพอใจในการทำงาน กรณีศึกษา: พนักงานธนาคารออมสินในสังกัดเขตเลยและเขตหนองบัวลำภู นางสาว จีรนุช เกลียวทอง 17-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาว พิมพ์ชนก จิโนรส 18-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ผลกระทบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อความไว้วางใจของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาหนองตม จังหวัดพิษณุโลก นางสาว ปุญญชา วัฒนะพระยา 18-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ Motivation Affecting Employees Performance of Government Savings Bank Head Office. นางสาว สุจินดา พูลเจริญ 10-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-learning) ของพนักงานธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี นางสาว กนกวรรณ มณีฉาย 22-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ต่อส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา โครงการแชปเตอร์วัน อีโค้ รัชดา-ห้วยขวาง กรุงเทพฯ นางสาว พรรณภา ครองทรัพย์ 19-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี นางสาว รุ่งรัตน์ บุญประทีป 10-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารออมสินสังกัดภาค 1 ที่มีต่อสวัสดิการเงินกู้ของธนาคาร นาง ธัญญพร จันทร 18-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตจันทบุรี นางสาว ดวงนภาวดี ศรีจันทร์ 19-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ กรณีศึกษา บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) RAM นาย สังวาลย์ ดอนนาม 16-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี(MRR) นาย อนุพงษ์ เงินวงค์ใน 16-May-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาปาล์มน้ำมัน นาง ษมาภรณ์ คงศรี 16-May-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ กรณีศึกษา : ธนาคารออมสิน นางสาว นภัสนันท์ ครบุรี 19-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ในหลักทรัพย์หมวดธนาคาร โดยใช้ทฤษฎีการกำหนดราคาหลักทรัพย์(CAPM) นางสาว ฌัญลิกา สุยะแก้ว 16-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปของประเทศไทย นางสาว จริยา หอมดี 19-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินสาขาเรนโบว์ พลาซา จันทบุรี นางสาว พรชนก บุญเหลือ 19-May-2017 +บทคัดย่อ

วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง นางสาว ธนาภรณ์ ภูพานเพ็ชร 10-May-2017 +บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย นาย คมสัน สิมากรณ์ 16-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

อิทธิพลของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ต่อคุณภาพบริการ : กรณีศึกษา บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นางสาว พรลดา ศรีสวัสดิ์ 19-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสวัสดิการของพนักงานธนาคารออมสินภาค 16 นาง นิชาภา อินสว่าง 22-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ภาวะผู้นำและกระบวนการวางแผน ที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สังกัดเขตชลบุรี 2 นาย สุภาพ สีแดงน้อย 17-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดลำพูน นางสาว จิตรลดา บุนนาค 18-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจในการทำงาน วัฒนธรรมในองค์กร และความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานบริษัทไทยร่วมใจน้ามันพืช จำกัด นาย กุลเดชา ภูเวียง 18-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความพึงพอใจในงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 17 นางสาว ยุพารัตน์ แซ่ด่าน 18-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

อิทธิพลของแรงจูงใจและค่านิยมในการทำงานที่มีต่อการพัฒนาตนเองของพนักงานเทสโก้โลตัส สาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาว สุภาพร โตภาณุรักษ์ 17-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาว อารยา ตรีโภคา 17-May-2017 +บทคัดย่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการให้บริการและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง นางสาว ธัญลักษณ์ บุตบัณฑิตย์ 10-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นางสาว มนัสวี เหมาคม 19-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 1 นางสาว ตรีทิพ เอมสวัสดิ์ 10-May-2017 +บทคัดย่อ

การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นางสาว ศศิวิมล ทูลพุทธา 18-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลและความพึงพอใจด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน ของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ในจังหวัดขอนแก่น นางสาว วราภรณ์ นราพงษ์ 10-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

การจัดการองค์ความรู้ของพนักงานธนาคารออมสิน นาง กฤติยา บัวสุวรรณ์ 17-May-2017 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ นาง จริยา ชื่นตา 17-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

การบริหารทีมของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินสาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 4 นาง สมฤทัย บุญวัฒน์ 10-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู นางสาว ณัฐชนา งานดี 10-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน นางสาว ณัฐธยาน์ ขวัญโกศลินี 10-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความสำเร็จในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช นาง อารยา จารุสิริรังษี 10-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

คุณภาพชีวิตในที่ทำงานของพนักงานและลูกจ้างฯธนาคารออมสินที่ปฏิบัติงานสาขาห้างสรรพสินค้า ในกรุงเทพมหานคร นางสาว อนัญญา อ้นอุดม 17-May-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค8 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) นางสาว มินตรา ตียปรีชญา 17-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการกับความผูกพันต่อองค์กร ของลูกจ้างปฏิบัติการธนาคารออมสินภาค 6 นางสาว สิริพรรณ รอดจันทร์ 03-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการเกษตร นาย นาวิน วรรณุปถัมภ์ 19-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตนครศรีธรรมราช 2 นาย พิษณุ ธีรรัตนศิริกุล 10-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจต่อผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดเชียงราย นางสาว พันทิวา สังข์มณี 10-May-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 1 นางสาว ภัทรา วรรณศิลปิน 16-May-2017 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขนส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นาย พงษ์พัฒน์ แก้วกมล 17-May-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัดเขตลำพูน นางสาว จินดาหรา เดชะรัฐ 10-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสิน นาย สิทธิศักดิ์ ศรีเสาวนันท์ 16-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตสุราษฎร์ธานี 1 นางสาว ภัทรวดี มีบางไทร 17-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตอุดรธานี 1 นางสาว ลลิษา บรรดาศักดิ์ 17-May-2017 +บทคัดย่อ

การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการทำงานและความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในเขตชลบุรี 2 นางสาว ดวงใจ มงคลเจริญสุข 10-May-2017 +บทคัดย่อ

ผลกระทบของความพึงพอใจของพนักงานต่อการตัดสินใจลาออก นางสาว ศุภยา ชูอินทร์ 17-May-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารออมสินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาว ศิรินภา อินทมะ 17-May-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 นางสาว นฤมล หนูนวล 10-May-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อในสถาบันการเงิน(ธนาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นาย สรศักดิ์ จันทพันธ์ 19-May-2017 +บทคัดย่อ

ภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานและความตั้งใจในการลาออกของพนักงานธนาคารออมสิน (The Impact of Leadership Characteristics on Job satisfaction and Turnover Intention : The Case of Government Savings Bank) นางสาว กชพร ฑีฆาวงค์ 18-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกออมเงินในสถาบันการเงินปัจจุบัน ของบุคคลทั่วไปใน อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาว อนันย์จิต บุณโยดม 19-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงราย นาย พรหมพิริยะ ไชยพันธุ์ 17-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) นางสาว วรรณ์ธนพร ศฤงคาร 17-May-2017 +บทคัดย่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การกับแรงจูงใจของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง นางสาว ศิราณี เทพพิทักษ์ 17-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาย นวพล น้อยเสงี่ยม 19-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายงานของลูกจ้างระดับปฏิบัติการธนาคารออมสิน กรณีศึกษา: ภาค 11 นาย ธวัส หล่มช่างคำ 17-May-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล นางสาว ปาณิศา ทองโมถ่าย 22-May-2017 +บทคัดย่อ

การตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน นางสาว จิรนันทร์ อนุสรณ์พานิช 18-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษามูลค่าตราสินค้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ไก่ทอด 5 ดาว ประเทศกัมพูชา นางสาว ยุพิน อินธิจันทร์ 19-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) สาขาบางปะกง นางสาว กิติยา นิรมลพานิช 10-May-2017 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารกรุงไทย สังกัดสำนักงานเขตพิจิตร ที่มีต่อบ้านพักสวัสดิการ นางสาว กมลวรรณ ชินวงศ์ 17-May-2017 +บทคัดย่อ

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาว มาศสุภา ราชแก้ว 18-May-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยคุณภาพบริการที่มีผลต่อความภักดีของโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดราชบุรี กรณีศึกษา ผู้รับบริการจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางสาว อภิญญา พันธุ์ชาติชาย 17-May-2017 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจของพนักงานต่อสวัสดิการด้านที่พักอาศัย บริษัท สหเรือง จำกัด นางสาว ชนาธิป ทิพย์โฆษิตคุณ 16-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการทำงานตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของพนักงานธนาคารออมสินภาค 7 นาง กรรณิกา รักรี 16-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร นาย พิเชฐ นำพูลสุขสันติ์ 17-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจ และ ความคาดหวัง ของผู้พัก อาศัยในหมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว โคโคส พระราม2 ซอย50 ที่มีต่อการบริหารจัดการของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด นางสาว นชินัลก์ นทีทองทิวา 16-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

Influences of Perceptions of Work-Life Balance Support on Organizational Commitment of Japanese Construction Contractors in Singapore นาย พีรพงศ์ สุทธิวราภิรักษ์ 17-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผสมเม็ดแมงลัก นางสาว ธันยพร ชาญหรรษา 07-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการทำงานและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตชลบุรี 4 นางสาว ดวงใจ มงคลเจริญสุข 20-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินในสังกัดเขตนครศรีธรรมราช 2 นางสาว ดวงรัตน์ รัตนคช 20-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

อัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET Index 100 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ นาย ภคกร แก้วล้วน 16-Aug-2017 +บทคัดย่อ

การศึกษาความพร้อมของนักบัญชีต่อนโยบาย National e-Payment โครงการ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย นาง สุกัญญา ฮิวส์ 17-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ภาวะผู้นำที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน บริษัท เวิลด์ไวด์ สตีล บอลล์ จำกัด นางสาว จีรินันท์ ชววิวัฒนชัย 17-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในสังกัดธนาคารออมสินภาค1 นางสาว นฤมล ศรีปัญญาใจ 16-Aug-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยองค์กรที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในเขตชลบุรี 2 นางสาว อรวรรณ มากสังข์ 20-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

คุณภาพการให้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางสาว ภัทราวดี ติณรัตน์ 17-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Coworking Space ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นางสาว ชนาธิป ชคัตประกาศ 22-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ นางสาว ปัญชลีย์ จารุโยธินพงค์ 20-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

การวัดผลการดำเนินงาน และกลยุทธ์การเลือกลงทุนกองทุนรวม LTF ในประเทศไทย โดยใช้ค่า Jensen’s Alpha นาย อำพล สมบูรณ์โภคภัณฑ์ 16-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นาย มณฑล ทันบุญมา 18-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารออมสินเขตถนนเพชรบุรี นาย อิทธิพัทธ์ ตุลาชม 18-Aug-2017 +บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนนางพิม จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาว เกศนภา กาบแก้ว 16-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในสังกัดธนาคารออมสิน เขตกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นางสาว กีรติ กล้าหาญ 15-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

คุณภาพบริการร้านกาแฟที่ลูกค้าต้องการ กรณีศึกษาร้านกาแฟ Lake district จังหวัดสกลนคร นางสาว ศตพร อึงพินิจพงศ์ 17-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัท ซินหยุ่งชอง คอนสตรัคชั่น จำกัด นางสาว พัทธ์ธีรา ศรีสุขวัฒนา 16-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทการบินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา 4 บริษัท นางสาว ณัฐฐิรา ยาปะโรหิต 18-Aug-2017 +บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจพักชำระหนี้ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาพบพระ จังหวัดตาก ตามมาตรการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชน Factors Affecting the Decision on the Suspension of Debt for Clients of the Government Saving Bank’s, PhopPhra Branch, Tak Province. : A Case of Debt Restructuring Government Project. นางสาว พีรยานันท์ โพธิบัลลังค์ 18-Aug-2017 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ที่มีต่อนโยบายออมสินศตวรรษใหม่ นางสาว พัชรา วีระมนุรักษ์ 20-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี นางสาว ฐิติรัตน์ รัตนผล 18-Aug-2017 +บทคัดย่อ

การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการในธุรกิจเม็ดสีพลาสติกเข้มข้น (Masterbatches): กรณีศึกษาบริษัท XXX นาย ชนัตถ์ ชื่นบุญ 17-Aug-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นางสาว ภัคณิชา วงศ์พิทักษ์ 17-Aug-2017 +บทคัดย่อ

อัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่ออัตรากำไรต่อหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาง ไผ่งาม ทุ่มทวน 18-Dec-2017 +บทคัดย่อ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอก กับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาปิดหลักทรัพย์หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นาย นิธิโรจน์ ไชยวราสินธ์ 18-Dec-2017 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายงานของลูกจ้างระดับปฏิบัติการธนาคารออมสิน กรณีศึกษา: ภาค 11 นาย ธวัส หล่มช่างคำ 18-Dec-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในนครสวรรค์ นาย วศิน อวิรุทธ์นันท์ 18-Dec-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคารออมสิน นางสาว ณัฐวัตรา นามโยธา 01-Dec-2017 +บทคัดย่อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด นาย ชาติวัฒน์ คุ้มพ่วงดี 18-Dec-2017 +บทคัดย่อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในสังกัดธนาคารออมสินภาค 14 นางสาว จันทราภา จำปาเฟื่อง 18-Dec-2017 +บทคัดย่อ | Download File

แรงจูงใจ และการรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบพีเอเฟริสต์: กรณีศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา นางสาว ณัชพิมพ์ คงคา 25-Dec-2017 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นาย สุทธิพงษ์ กอวิจิตร 03-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ นาย สหชาติ จรุงจิตรประชารมย์ 10-May-2018 +บทคัดย่อ

ความคิดเห็นด้านคุณภาพบริการต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ MYMO PAY ของกลุ่มลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร นาย ณัฐกิตติ์ เล่งเจ๊ะ 09-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาว ทิพวัลย์ ภาคทรัพย์ศรี 02-May-2018 +บทคัดย่อ

การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และทัศนคติด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน นางสาว วิภาดา มณีโชติ 30-Apr-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและกระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชำระค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในเขตพญาไท นางสาว ธิดารัชต์ มธุรสวันรัชต์ 30-Apr-2018 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการใช้บริการโอนเงิน ในรูปแบบออนไลน์และเคาน์เตอร์ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นาย อัฒชาพันธ์ วรรณสุวงศ์ 30-Apr-2018 +บทคัดย่อ | Download File

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ที่มีอิทธิพลต่อ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนหุ้นคุณค่า นาย กานต์ บุญฤทธิ์ 10-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ SET HD ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาย อัครเดช บุญญยุวะ 02-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI Index) นาย อาจอง วงศ์ภูกานต์นนท์ 02-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ความสัมพันธ์ของประชากรศาสตร์กับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน นาย กิตติพงษ์ ธนกิจบำรุงสกุล 16-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นหมวดอุตสาหกรรมยานยนต์ นางสาว กชพร บุญเพ็ชร์ 04-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ นางสาว บุญญภัสร์ พจนานันทกุล 10-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน นาย ธีรภัทร์ ตระกูลกาญจน์ 09-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัสนาดี อุดรธานี นางสาว พิชามญชุ์ พันธุ์เดิมวงษ์ 02-May-2018 +บทคัดย่อ

การศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระหว่าง MYMO และ I-Banking กรณีศึกษาธนาคารออมสินสำนักพหลโยธิน นางสาว พิริยะดา รอดเพ็ชรภัย 30-Apr-2018 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทไทยต่อเงินวอนเกาหลีใต้ นางสาว กิตติยา หมวดนุ่ม 04-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ GSB prompt pay ของธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาว นิรมล สมพร 08-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝาก ของธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตอุดรธานี 1 นางสาว ชาริณี จำปาบรรพ์ 04-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE OF PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY PTTEP นางสาว ธิดารัตน์ ภิวงค์ 04-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นางสาว ปุญญิศา สุขชู 04-May-2018 +บทคัดย่อ

การศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก นาย โชติรัตน์ พัวอุดมเจริญ 04-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF นางสาว นันทยา ยะแสง 03-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางการเงิน ผ่าน Mobile Banking Application ของผู้ใช้บริการในจังหวัดลพบุรี นางสาว พรวิมล เวชพานิช 30-Apr-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อมูลค่าตราสินค้า Nut Walker กรณีศึกษา เฮอริเทจฟู้ดส์ จำกัด MARKETING MIX FACTORS AND CONSUMER BUYING BEHAVIORS THAT AFFECT NUT WALKER BRAND EQUITY CASE STUDY HERITAGE FOODS Co.,Ltd. นางสาว เปรมฤดี สุวรรณธนาสาร 30-Apr-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน นางสาว วันทนีย์ ภิรมย์ฤกษ์ 02-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน นางสาว สายพิน สหัสนา 04-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารออมสินในเขตอุดรธานี1 นางสาว ชุติมา คำรุ้ง 02-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่ส่งให้เกิดหนี้ค้างชำระของลูกค้าธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 2 นางสาว อภิญญา เสลา 15-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการMymo Pay ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นางสาว สุจิตรา ตั๋นคำ 01-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน นางสาว ระวีวรรณ เจียมจิตร 03-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหน่วยลงทุน Property FundและREIT ที่จดทะเบียนในประเทศไทย นาย สรรเพ็ชร สุทธิพันธ์ 04-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการด้านนวัตกรรมต่อการรับรู้ส่วนประสมการตลาดบริการ ของลูกค้าธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ นางสาว วิลาวัณย์ วิเชียรทศพร 30-Apr-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณสินเชื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน กรณี ศึกษาพื้นที่ จ.ลำพูน นาย ชินวร เวศยาสิรินทร์ 03-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนจากธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน นางสาว ธัญลักษณ์ อุดมสม 03-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ของธนาคารออมสิน นางสาว ภิญญดา รอดรักษา 04-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

การจัดการห่วงโซ่คุณค่าของอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษา โรงพยาบาลมเหสักข์ กรุงเทพมหานคร นาย วิษณุ ปานจันทร์ 30-Apr-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคากลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาว สุภาพรรณ ชุ่มเชย 04-May-2018 +บทคัดย่อ

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาว ฌิลลิฌา รักษาชล 08-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติตามระดับความสำคัญส่วนประสมการตลาดและกระบวนการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมช่องฟ้า รีสอร์ท จังหวัดพังงา นาย อนุพงศ์ สงวนนาม 08-May-2018 +บทคัดย่อ

กลยุทธ์การตลาดและแนวทางการพัฒนาสำหรับองค์กรภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็กในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ นาย บัญชา วงศ์เลิศคุณากร 30-Apr-2018 +บทคัดย่อ | Download File

กลยุทธ์การตลาดและแนวทางการพัฒนาสำหรับองค์กรภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็กในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ นาย บัญชา วงศ์เลิศคุณากร 30-Apr-2018 +บทคัดย่อ | Download File

พฤติกรรมการใช้บริการสลากดิจิทัลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสลากดิจิทัลของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน นางสาว ปิติพร เนตรวัชระ 08-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นางสาว สมฤดี คงต๊ะ 04-May-2018 +บทคัดย่อ

พฤติกรรมการใช้บริการสลากดิจิทัลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสลากดิจิทัลของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน นางสาว ปิติพร เนตรวัชระ 08-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้าต่อการตัดสินใจใช้บริการ MYMO: กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสาขาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นางสาว จิตรา สุริสา 08-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

อิทธิพลของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อความจงรักภักดี ในการใช้บริการเงินฝากธนาคารออมสิน สาขานาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู นางสาว ศิริกัญญา พรพลทอง 08-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

อัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยขนาดใหญ่ พ.ศ. 2556-2560 นางสาว พิมพิกา พงษ์พานิช 09-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค นางสาว ธนัญภรณ์ ชูดวงแก้ว 02-May-2018 +บทคัดย่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจในคุณภาพบริการ Mobile Banking (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน นางสาว มยุรา สาลี 01-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของบริษัทธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ นางสาว พิมพ์นิภา ล่วงพ้น 04-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ของสินเชื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาว ยาใจ ไทพิทักษ์ 04-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัท ทิพยประภัย จำกัด (มหาชน) นาย พิทยา กาญจนพานิช 03-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางสาว กมลพรรณ ฤทธิเลิศ 04-May-2018 +บทคัดย่อ

พฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎร์ธานี 2 นางสาว ณัฐพิฌา พาหมะ 08-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50 นางสาว ปวีณา ศรีน้อย 04-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นางสาว จงธิดาพา นิตย์นรา 15-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสติกเกอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร นาย ณธัช พฤกษ์บุณยปรัท 30-Apr-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อราคา Bitcoin นาย ชลธีร์ จันทรท่าจีน 04-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยภายในที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจสมัครบัตรกดเงินสด People Card ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ นางสาว ณัฐพร ลอองบัว 01-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสินเขตกำแพงเพชร นาย ทินกร ภูมิพนาสัณฑ์ 04-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค นางสาว สุพาพร ยันศรีสิริชัย 04-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาว จุฑามาส สุขะ 03-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณหนี้ค้างชำระสินเชื่อเคหะ ของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 นางสาว กัญชริญา รังทะษี 02-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) นางสาว ภัชธีญา บุณยมงคลกุล 02-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวังสะพุง นาย ศิวรักษ์ พุทซาคำ 04-May-2018 +บทคัดย่อ

การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสำคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อเคหะ กรณีศึกษา : ธนาคารออมสินเขตพังงา นางสาว มนัสนันท์ บุญชัด 15-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ นางสาว วัชราพร ตาสิงห์ 09-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ นางสาว อัจฉรา นาเมืองรักษ์ 02-May-2018 +บทคัดย่อ

การศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยในตลาดฮ่องกง นางสาว จุฬารัตน์ เผ่าสูง 08-May-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย นางสาว วีรยา ทองประไพ 09-May-2018 +บทคัดย่อ

การศึกษาความแตกต่างด้านความพึงพอใจและความภักดีต่อพฤติกรรมการใช้บริการ I-Banking และ M-Banking: กรณีศึกษาธนาคารออมสิน นางสาว นฤมล บงกชการ 30-Apr-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ต่อสินเชื่อรวมของธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตนนทบุรี 2 นางสาว วิภา ผิวผ่อง 03-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) นางสาว สสิมนต์ อัคนิบุตร 04-May-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยในกลุ่มประเภท Equity Large Cap นาย นิคม เจริญสุขโสภณ 07-Aug-2018 +บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์ PMQA ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นาย กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ 12-Dec-2018 +บทคัดย่อ | Download File

การลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาชิ้นงานต้นแบบ กลุ่มสตาร์ทอัพ แห่งหนึ่ง นาย ประพฤติ จันทรัตน์ 12-Dec-2018 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจเกษตร นาย สุพิวิชญ์ ภูวณิชสมบัติ 13-Dec-2018 +บทคัดย่อ | Download File

อิทธิพลของทัศนคติการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีผลต่อคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน นางสาว เกสรา แสงพันธ์ไม้ 28-Dec-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) นางสาว โศภิน ถนอมเพ็ชรสง่า 13-Dec-2018 +บทคัดย่อ | Download File

การรับรู้คุณค่าภาพลักษณ์ตราสินค้าและความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดี ใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นางสาว สิริโสภา ชาโนภาศ 12-Dec-2018 +บทคัดย่อ | Download File

คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายการบินไลอ้อนแอร์ สนามบินนานาชาติภูเก็ต นาย ชัยยศ เสรีกำธร 12-Dec-2018 +บทคัดย่อ | Download File

ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาคนเก่งขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นางสาว อุษา สังขนาค 12-Dec-2018 +บทคัดย่อ

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจฟาร์มสุกร นาย นวพล มหาผล 20-Dec-2018 +บทคัดย่อ

ผลกระทบของอัตราส่วนทางการเงินที่มีต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ กรณีศึกษา: ธุรกิจการบินพาณิชย์ต้นทุนต่ำดำเนินเส้นทางบินระยะไกล Low Cost Long Haul Carriers (LHLCCs) นางสาว ศิริพร ศิริพราหมณกุล 13-Dec-2018 +บทคัดย่อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาล วัฒนแพทย์ ตรัง นางสาว พิจักขณา ไชยปาละ 18-Dec-2018 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาคุณภาพบริการและความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดต่อความภักดีของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน จังหวัดเลย นางสาว ศุภรัตน์ ศรีสวัสดิ 28-Dec-2018 +บทคัดย่อ | Download File

การศึกษาแนวโน้มที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออก ของพนักงานสังกัดกลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารออมสิน The study of trends that influence intention to quit Of employees under the GSB Risk Management Group นางสาว สร้อยฟ้า กามนต์ 16-May-2019 +บทคัดย่อ

ปัญหาการเพิ่มขึ้นของหนี้ค้างชำระ (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1 นาง อมรา สำอางค์ญาติ 14-May-2019 +บทคัดย่อ

การจำหน่ายสลากออมสิน หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน สาขากระทรวงการคลังลดลง นางสาว ณัชชา บุญกระจ่าง 16-May-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางการแก้ไขปัญหารายได้จากค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนของธนาคารออมสินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด นาย ธีระวัฒน์ ขวัญพงษ์ดี 16-May-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางการแก้ไขปัญหารายได้จากค่าธรรมเนียมการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ e-Banking ของธนาคารออมสินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด นาย ภัทรกร สรวิสูตร 16-May-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางการแก้ไขปัญหาสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดไม่สามารถเข้ารับการพิจารณา นาย สุวิจักขณ์ วีระพัฒนากูร 16-May-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางการแก้ปัญหาอัตราการเติบโตที่ลดลงของปริมาณเงินฝากธนาคารออมสิน นางสาว บุษบง โพธิสมภาร 16-May-2019 +บทคัดย่อ

ปัญหาในการระดมเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ 10/3 ในเขตเชียงใหม่ 2 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นางสาว จุฑาทิพย์ ใจปิน 16-May-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางการเพิ่มกำไรสุทธิธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน นางสาว นดารัตน์ มนูรีม 13-May-2019 +บทคัดย่อ

การศึกษาปัญหาหนี้ค้างชำระ (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์ นางสาว ฉรรตฤณษ์ บุญล้น 16-May-2019 +บทคัดย่อ

ความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท เฟลตัลอุตสาหกรรม จำกัดลดลง นาย วิเชษฐ์ ชินภักดี 16-May-2019 +บทคัดย่อ

การจัดการทีมข่าวกรณีเหตุฉุกเฉิน นาย จตุรงค์ แสงโชติกุล 10-May-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางในการเพิ่มปริมาณเงินรับฝากเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันของธนาคารออมสิน นาย อภิชน เรื่องลือ 13-May-2019 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของหน่วยทันตกรรม และการลดความสูญเสียจากการจ่ายค่าตอบแทนทันตแพทย์รายชั่วโมง โดยที่ผู้ป่วยไม่มารับการรักษาตามจำนวนที่นัดหมาย สถานพยาบาลธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ นาง วรรณพร ศิริวัฒน์ 13-May-2019 +บทคัดย่อ

ปัญหายอดการใช้บริการบัตร VISA Debit ของลูกค้าธนาคารออมสิน กรณีศึกษา: เขตสุราษฏร์ธานี 1 จังหวัดสุราษฏร์ธานี นางสาว ปิยธิดา มลอุ่น 16-May-2019 +บทคัดย่อ

การศึกษาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขหนี้ค้างชำระ NPLs สินเชื่อธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน นางสาว กิ่งไผ่ นามอาษา 16-May-2019 +บทคัดย่อ

ปัญหาแนวโน้มการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน นางสาว ทิวาพร ตนภู 16-May-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้สมัครใช้บริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน นาย กันต์ บริบุญวงค์ 16-May-2019 +บทคัดย่อ

ปัญหาที่ก่อให้เกิดหนี้ค้างชำระ NPLs สินเชื่อพัฒนากลุ่มอาชีพของธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน นางสาว วณิชชา อินทร์จันทร์สุข 14-May-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางแก้ไขปัญหาของยอดรวมสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพของธนาคารออมสิน สาขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นางสาว พรพิมล ผลบำรุง 16-May-2019 +บทคัดย่อ

การศึกษาปัญหาจำนวนลูกค้าที่สมัครใช้บริการ Mobile Banking ไม่ได้ตามเป้าหมายของธนาคารออมสินสาขาเซกา จังหวัดบึงกาฬ นางสาว นภาลัย บัวเงิน 14-May-2019 +บทคัดย่อ

กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายอาหารปลาทับทิมสาขาพิษณุโลก นาย สัณฐิติ มีกลิ่นหอม 25-May-2019 +บทคัดย่อ

ปัญหาสมาชิกร้านค้ารับบัตรยกเลิกการใช้งานเครื่องรับรายการบัตร อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ของธนาคารออมสิน นางสาว ญาณิศา กลีบกลางดอน 16-May-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางการแก้ปัญหาจากการส่งคืนชุดเอกสารใบสมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสินของหน่วยงานวิเคราะห์ฯ (จากช่องทางการบริการสาขา) นาย อวิรุทธ์ เนียมงาม 16-May-2019 +บทคัดย่อ

ปัญหาจำนวนผู้สมัครบัตรเดบิต ของธนาคารออมสาขาประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาย พัชรวิชญ์ ปิยนุสรณ์ 13-May-2019 +บทคัดย่อ

ปัญหาภาวะหนี้สินของลูกจ้างและพนักงานธนาคารออมสินเขตตาก ที่มีต่อธนาคารออมสิน นาง อรอนงค์ ปันสา 16-May-2019 +บทคัดย่อ

ปัญหารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารออมสินเขตน่าน จังหวัดน่าน นางสาว ภัทตราภรณ์ ยิ่งยอด 14-May-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางแก้ไขปัญหาใบสมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่ไม่ผ่านการ pre screen นาย ปิยวัตร สุวรรณโกมล 16-May-2019 +บทคัดย่อ

ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสิน เขตลำพูน นาย นราธิป พันธ์กิ่ง 16-May-2019 +บทคัดย่อ

ภาระหนี้สินของข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย จากสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด นาย เสฏฐพงษ์ ภาณุรัตน์พิชิต 16-May-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางการเพิ่มยอดสมาชิกใหม่ของธุรกิจออกกำลังกาย : กรณีศึกษา Jetts Fitness 24hour อ.ดร. โศภชา เอี่ยมโอภาส 17-May-2019 +บทคัดย่อ

การแก้ปัญหายอดขายวัตถุดิบทางเซรามิกลดลง นางสาว ประภัสสรา หมั่นมานะ 17-May-2019 +บทคัดย่อ

กลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มยอดผู้ใช้บริการรับฝากเงินนอกสถานที่ ผ่านเครื่อง Smart Device ของธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง นางสาว สิริพร ตันตราธิปไตย 14-May-2019 +บทคัดย่อ

การสร้างความภักดีและกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ MyMo Pay กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน ภาค 1 นางสาว ธัญญลักษณ์ ไกรเทพ 14-May-2019 +บทคัดย่อ

ปัญหาจำนวนหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน (SM3) ของศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตอุทัยธานี เพิ่มขึ้น นางสาว กมลชนก เข็มทอง 14-May-2019 +บทคัดย่อ

ปัญหาสินเชื่อรวมทุกประเภทลดลง (ไม่รวมสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพและสหกรณ์ออมทรัพย์) ของธนาคารออมสินสาขาสกลนคร เขตสกลนคร นางสาว อริศรา บุดดาวงศ์ 14-May-2019 +บทคัดย่อ

ปัญหาการเพิ่มขึ้นของหนี้ค้างชำระ 2-3 เดือนเลื่อนชั้นเป็น NPLs นางสาว จิราพร ส้มเพ็ชร 16-May-2019 +บทคัดย่อ

กลยุทธ์การแก้ปัญหาการตัดสินใจใช้งานระบบ Corporate Internet Banking กลุ่มองค์กรการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 15 นาย นิติธร ปาลธนนันทกุล 14-May-2019 +บทคัดย่อ

แนวโน้มการลดลงของผู้ใช้บริการรถบริการเคลื่อนที่ของธนาคารออมสิน ภาค 15 นางสาว ศิรประภา เจรียงโรจน์ 14-May-2019 +บทคัดย่อ

ปัญหาการลดลงของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ) ของธนาคารออมสินสาขา หนองเบน ในช่วง 2 ปี ย้อนหลัง (ปี 2560 และ ปี 2561) นางสาว อนุวรรณ โมราสุข 14-May-2019 +บทคัดย่อ

การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี พัทยาใต้ นางสาว อังศิราณี สุโชคพิภพกุล 14-May-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางการแก้ไขปัญหาการสมัครใช้บริการบัตร VISA DEBIT ของธนาคารออมสินในเขตสมุทรปราการ 2 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นางสาว ดวงกมล จันทร์ปลั่ง 14-May-2019 +บทคัดย่อ

การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการเงินสดของหน่วยงานธนาคารออมสิน สาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง นางสาว วสุนธรา วรรณวงค์กา 16-May-2019 +บทคัดย่อ

การศึกษาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกันของของธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู นางสาว สุภาวิดา เลิศศศิภากร 13-May-2019 +บทคัดย่อ

การศึกษาปัญหาการอนุมัติบัตรเครดิตของกลุ่มวิชาชีพแพทย์ไม่ 100 % ของธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ นางสาว กมลวรรณ วิญญูวิจักขณ์ 14-May-2019 +บทคัดย่อ

ปัญหาในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเทคโนโลยีทางการเงินยุคใหม่ของลูกค้ากลุ่ม Gen X และ กลุ่ม Baby Boomer: กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สาขาปากช่อง นางสาว พลอยจินดา ทับพร 17-May-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางการเพิ่มผลผลิตและอัตรารอดของลูกกุ้งขาวแวนาไมน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร Gudur Hatchery รัฐอานธรประเทศ (อินเดีย) นางสาว ธวัลรัตน์ พงศ์ชื่นสุวิมล 25-May-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางการพัฒนาระบบควบคุมต้นทุนโครงการงานติดตั้งฝาผนังอาคาร กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จำกัด นางสาว นลัทพร โควนิช 09-Aug-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางการเพิ่มยอดบัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดลำพูน นางสาว กาญจน์ณัฏฐา ขันสุรินทร์ 02-Aug-2019 +บทคัดย่อ

การศึกษาปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ที่มีการใช้บริการโรงพยาบาลภายนอก นางสาว กุลนันท์ แจ่มเจริญทรัพย์ 09-Aug-2019 +บทคัดย่อ

การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับการขายประกันชีวิตและประกันวินาศภัยที่พ่วงกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของธนาคาร หรือกฎเกณฑ์ของสถาบันกำกับที่ถูกต้อง นางสาว สัตตบงกช ขันทอง 11-Aug-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางการแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานร้านไทยเจริญค้าส่ง นางสาว ศศิมาภรณ์ บุญช่วย 10-Aug-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการลงทุนในอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงอย่างคุ้มค่าและให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ของโรงพยาบาลพญาไท 2 นางสาว สมธิดา คัชชานนท์ 03-Aug-2019 +บทคัดย่อ

ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัทโมเดิร์นคาสอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์ (เวียดนาม)จำกัด นาย ณัฎฐพงษ์ กลิ่นจันทร์ 03-Aug-2019 +บทคัดย่อ

การศึกษาแนวทางการแก้ไขคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา นางสาว จันทร์ทิพย์ ชัยมงคล 02-Aug-2019 +บทคัดย่อ

การศึกษาแนวทางแก้ปัญหายอดบัตรเดบิตธนาคารออมสินสาขาลาดหลุมแก้วไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นางสาว รัตนรัตน์ ยินดีขันธ์ 04-Aug-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางการแก้ไขปัญหาของเอกสารการสมัครบัตรกดเงินสดที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ธนาคารออมสิน นางสาว ภูษณิศา ศรีสุวิทยาภรณ์ 15-Aug-2019 +บทคัดย่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าประเภทโคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า นางสาว กุลภัสสร์ ครองวัฒนสุข 09-Aug-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางการเพิ่มยอดบัตรเครดิต ของธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน นาย ไชยธวัช ชุ่มปลั่ง 13-Aug-2019 +บทคัดย่อ

แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อที่มีหลักประกันของธนาคารออมสินสาขาเอสพละนาดรัชดาภิเษก นางสาว ชลพินทุ์ สิงห์บูรณา 13-Aug-2019 +บทคัดย่อ